Regulamin

nagrody zwizualizuj wrap-phone

Regulamin konkursu “Zrób oryginalną wizualizację niezwykłego smartfona – wrapphone”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą “Zrób wizualizację niezwykłego smartfona – wrapphone”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. Zapowiedziany w doktorB.it/konkurs-1
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest: Andrzej P. Urbański Politechnika Poznańska ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, andrzej.urbanski@put.poznan.pl („Organizator”).
3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin jest wyłączną podstawą przeprowadzenia Konkursu.
5. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 t.j.) i nie podlega rygorom określonym w w.wym. ustawie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w w. wym. ustawie.

II UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczonych w zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, na przykład niepełnoletni, biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z posiadaniem odpowiedniej zgody).
2. Uczestnikiem Konkursu jest osoba określona w art. II ust. 1, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie w trakcie trwania Konkursu („Uczestnik”).
3. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. Przystąpienie do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, osoby pozostające w stosunku zlecenia bądź innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
5. Prace konkursowe Uczestników Konkursu oceniane są przez Jury, w skład którego wchodzą grono informatyków z Politechniki Poznańskiej i grono artystów plastyków z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, adres do kontaktu podano wyżej.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, jak również wydania Nagrody, Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b zawarcie umowy następuje poprzez akceptację regulaminu konkursu;
b) dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
4. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Organizatorowi i Jury w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, rozpatrzenia reklamacji i podejmowania innych czynności przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, w szczególności firmie kurierskiej w celu doręczenia Nagrody. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:
a) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w art. V ust. 3a – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
b) w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w art. V ust. 3b – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
c) w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w art. V ust. 3c – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

IV ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs zaczyna się 13 sierpnia br. o godz. 15:00 i trwa do 30 września br. do godz. 23:59.
2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest:
a) wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w art. IV ust. 4 Regulaminu;
b) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu, w szczególności art. III ust. 6 dotyczącego informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
c) przesłanie e-mailem na adres Organizatora jednej lub kilku fotografii pracy konkursowej, podanie wieku Uczestnika oraz ewentualnie listy nagród, które interesują Uczestnika(patrz art V ust. 1).
3. Przystąpienie przez Uczestnika do zadania konkursowego jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
4. Zadanie konkursowe polega na wizualizacji urządzenia teleinformatycznego o specyfikacji przedstawionej w artykule https://doktorb.it/wrapphone-czyli-moj-idealny-smartfon . Projekt może być zrealizowany za pomocą dowolnych narzędzi i w dowolnej technice lub formie (np. rysunek stworzony ołówkiem, model zaprojektowany na komputerze w programie graficznym, model trójwymiarowy w technice tradycyjnej lub druku 3D).
5. Uczestnik Konkursu musi przesłać swoją pracę konkursową e-mailem na adres Organizatora najpóźniej do 30 września br. do godz. 23:59. W zamian za uczestnictwo w Konkursie, z chwilą wysłania przez Uczestnika rozwiązania zadania, Uczestnik Konkursu udziela na rzecz Organizatora niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z Utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
a) wykorzystywanie w działaniach promocyjnych lub informacyjnych;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych;
c) nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim;
d) rozpowszechnianie Utworu – publiczne wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do 30 października br.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.
9. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.
10. Uczestnicy Konkursu, wobec których zajdzie uzasadnione podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem, mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
12. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do pracy zgłoszonej w Konkursie, w tym prawa autorskie majątkowe i osobiste, a prawa do utworu nie są obciążonena rzecz osób trzecich.
13. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego praca, zgłoszona w Konkursie, będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

V NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są: plecak, notatnik, podkładka pod mysz, scyzoryk, akumulator do smartfona, piórnik z elektronicznym zegarem, gwizdek zwizualizowane na wstępie regulaminu. Ich wartość rynkową podano w Złączniku 1 do niniejszego regulaminu i ponieważ jest niska ich wydanie nie podlega podatkowi PIT. Zwycięzca może zdobyć tylko jeden produkt/nagrodę. Jeśli w e-mailu z rozwiązaniem Uczestnik zadeklaruje, które z pośród wymienionych nagrody go interesują Jury jeśli praca zasłuży na nagrodę postara się nagrodzić Uczestnika jedną ze wskazanych przez niego.
2. Nagrody w Konkursie otrzymają Uczestnicy wyłonieni przez Jury. Jury może nagrodzić tylu uczestników ilu uzna za zasługujących na nagrody z nieprzyznaniem nagrody w ogóle włącznie.
3. Jury, oceniając prace konkursowe, kieruje się następującymi kryteriami:
a) jakość i przejrzystość formy wizualnej;
b) innowacyjność, a jednocześnie realizowalność projektu obecnie lub w dającej się przewidzieć przyszłości;
c) wiek Uczestnika pozwalający sprawiedliwie oceniać niepełnoletnich.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora zwrotnym e-mailem. Informacja ta zostanie również opublikowana w nowym wpisie kategorii “Konkurs” na https://doktorb.it/. W tej wiadomości e-mail zwycięzcy otrzymają dane kontaktowe do Organizatora celem otrzymania nagrody. Każdy ze zwycięzców jest zobowiązany w terminie siedmiu dni od otrzymania takiej informacji do skontaktowania się z Organizatorem w celu podania danych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru nagród tj.:
a) imię i nazwisko,
b) pełny adres zamieszkania,
c) numer PESEL dla wypełnienia zobowiązań podatkowych,
d) numer telefonu.
5. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Prawa do Nagrody nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
6. Przesłanie danych i oświadczeń, o których mowa w art. V ust. 5 jest koniecznym warunkiem dokonania odbioru Nagrody.
7. Nagroda zostanie wydana osobiście Zwycięzcom po uprzedniej weryfikacji ich tożsamości i w uzgodnionym ze Zwycięzcą miejscu lub zostanie wysłana do Zwycięzcy przesyłką rejestrowaną.
8. Organizator podejmie wyłącznie jedną próbę doręczenia Nagrody. Nieodebranie przesyłki z Nagrodą przez Laureata uznane będzie za rezygnację z otrzymania Nagrody.
9. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie wyników Konkursu na Stronie Konkursu.
10. Organizator wyda Nagrodę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 60 (sześćdziesięciu) dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników Konkursu na Stronach Konkursu. Koszty przesyłki Nagrody ponosi Organizator Konkursu.
11. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 14 (czternastu) dni od daty poinformowania go o przyznaniu Nagrody, prawo do Nagrody przechodzi na Organizatora.
12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
13. Każdy ze zwycięzców Konkursu może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę. Ponadto na jeden adres korespondencyjny, wysłana może być tylko 1 (jedna) Nagroda.

VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawowniesienia pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu wterminie 14 dni od ogłoszenia jego wyników zgodnie z art. IV ust. 5. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będąrozpatrywane.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Organizatora.
3. Reklamacje zgłoszone drogą ustną, pocztą elektroniczną itp. nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne dane reklamującego(imię, nazwisko reklamującego, adres do korespondencji, adres e-mail, przyczynę reklamacji oraz żądanie, jakiego domaga się reklamujący).
5. Reklamujący zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od datydoręczenia reklamacji na adres określony w art. VI ust. 4.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego Jego danych, uniemożliwiająceustosunkowanie się do reklamacji.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Nagroda rzeczowa wymieniona w Regulaminie Konkursu w żadnym wypadku nie podlega wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystają Uczestnicy, w tym problemy techniczne, powstałe w trakcie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem zamieszczając stosowną informację na https://doktorB.it. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK 1

Możesz również polubić…

1 Odpowiedź

  1. 13 sierpnia 2021

    […] konkursu przedstawiono w https://doktorb.it/regulamin-1 Czas na nadsyłanie rozwiązań do 30 września 2021 na adres […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here